ЕТАПИ НА ПРОЕКТИРАНЕ

Кои са етапите в проектирането? Какво е архитектурен чертеж и архитектурен проект ? Какво е идеен, работен или технически проект?

  1. ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ – Предварителните проучвания показват дали Вашата идея е допустимо да бъде реализирана по отношение на нормативните изисквания. Това включва архитектурни, икономически, екологични, геоложки, хидрогеоложки, научно-приложни и други проучвания, свързани с това какво точно искате да построите, къде и как ще бъде построено. Чрез проучванията се набавят първоначалните данни, необходими за проектирането, изграждането и експоатацията.
  2. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ – Това са данни, които са ни необходими за започване и одобрение от съответните институции на Вашия проект. Тези данни включват: виза за проектиране или извадка от действащ ПУП, становища от ВиК, електро- или ТЕЦ дружеството, геодезическо заснемане на терена, върху който сте избрали да строите, документи, с които да докажете, че сте собственик на избрания имот.
  3. ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ – Визата за проектиране представлява копие от действащия ПУП и обхваща избрания от Вас имот, както и съседните на него имоти. Обозначени са наличните сгради (ако има такива), линиите за застрояване, допустими височини и др. Визата за проектиране се издава от Главния архитект на Общината или района.
  4. ФАЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ – Във фаза идеен проект започва проектирането. В нея се разработват множество варианти за реализиране на Вашата идея. На този етап се избират размерите и визията нс градата или на инсталацията, местоположението й в имота, височина и площ на етажите и др.
  5. ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ – С техническия проект се доизясняват и допълват проектните решения на Вашата идея. При него са изяснени много от въпросите по отношение на строително-монтажните работи.
  6. ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ – С работния проект се уточняват детайли по избраното от Вас оборудване и обзавеждане.