Имате въпроси, свързани със законодателството в областта на Енергетиката, Околната среда, Здравето и безопасността при работа или предстояща сертификация по международен стандарт? Попитайте ни!

  • Запознаване и тълкуване на действащата нормативна уредба, включително трудовите правоотношения и работното време;
  • Създаване и поддържане на необходимия набор от задължителни документи в зависимост от Вашата дейност
  • Извършване на контрол от Ваше име за спазване на нормите и изискванията на законодателството в Република България в областта на Енергетиката, Околната среда, Здравето и безопасността при работа или по отношение на изискванията на международен стандарт
  • Подпомагане с насоки и мероприятия, свързани с ликвидиране и намаляване на риска при проектиране, изграждане на обекти и тяхната експлоатация