Разгледайте част от изпълнените проекти!

  • Дом за стари хора в УПИ 010166-II-хоспис, социални и общ. обсл. дейности, м-в 10 по ПУП на с. Брани поле, местност „Стойкова върба“, Община Родопи
  • Проектиране и изпълнение на преустройство на I,II и III етаж от сграда намираща се на ул. „К.П.Войвода“ №3 в гр. Доспат“, Община Доспат, ПИ 23025.501.250
  • Преустройство на обособени обекти, обозначени в кадаст. карта като търговски модули 9 и 10 от търг. комплекс Ритейл парк, гр. Пловдив в нови обособени обекти – магазин за пром. стоки фц. магазин за хранителни и битови стоки тип „ЛИДЛ“ с пом. за подготовка на хляб и хлебни изделия и обект административен офис, УПИ IV-550, кв. 4 по плана на ВСИ МО
  • Вътрешен ремонт и обновяване на фасадата на съществуващ банков салон, обособена част от административна сграда, ул. Г.С.Раковски
  • Вътрешен ремонт и обновяване на фасадата на съществуващ банков салон, част от административна, делова, сграда 68134.304.156.2, област София (столица), община Столична, гр.София, район Възраждане, ул. „Света София“
  • ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, УПИ I – Училище, кв. 118 по регулационен план на гр. Панагюрище
  • Пристройка към ниското тяло и преустройство на част от него,   представляваща към момента конферентна зала с цел изграждане на функционален обект- казино в Гранд хотел Пловдив, УПИ I-хотел, кв.641, по плана на V градска част, район Северен, гр. Пловдив
  • Складова база за сглобяеми обекти“ в УПИ 36.316 – търговски център, землище с. Бенковски, Община Марица
  • ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ-ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ“ в УПИ 022006-произв.и складова дейност, от кв.,м-в 22, по ПУП , с. Златитрап, Община „Родопи“ ПИ 31036.22.333
  • Цялостно управление на отпадъците от денталната практика и обща мединицска практика